Regulamin

Regulamin wypożyczalni samochodów SABAT Sp. z o. o.

Regulamin określa szczegółowe warunki umów najmu samochodów, zawieranych przez Sabat Sp. z o.o.w ramach wypożyczalni samochodów.
Regulamin stosuje się do wszystkich umów najmu, chyba, że umowa stanowi inaczej.

 

1. OPŁATA ZA WYNAJEM
Najemca zapłaci z góry wszelkie opłaty podane w umowie lub wymienione w obowiązujących taryfach Wynajmującego.
Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów spowodowanych przez Najemcę. W przypadku braku kaucji, Najemca ponosi koszt udziału własnego do wysokości kaucji. Kaucja podlega zwrotowi za wyjątkiem następujących sytuacji:
– kradzież samochodu lub szkoda całkowita (z winy Najemcy) – całkowita utrata kaucji
– zgubienie kluczyków i/lub dokumentów – całkowita utrata kaucji
– brakujące lub podmienione części – dwukrotna wartość tych części według cen dealera
– uszkodzenie wypożyczonego samochodu (z winy Najemcy) do kwoty 400 zł – częściowa utrata kaucji, do wysokości naprawy
– uszkodzenie wypożyczonego samochodu (z winy Najemcy) powyżej 400 zł – całkowita utrata kaucji.
Uwaga! Ubezpieczenie AC nie pokrywa uszkodzeń: koła, zawieszenia, szyb, radia, wnętrza pojazdu, uszkodzeń spowodowanych aktami wandalizmu.

 

2. WYNAJEM I ZWROT SAMOCHODU
Doba wynajmu trwa 24 godz. od chwili rozpoczęcia najmu. Przedłużenie wynajmu o ponad 2 godz. powoduje obciążenie za następną dobę.
Wynajęty pojazd jest w dobrym stanie technicznym i pozbawiony wad. Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd z kompletem dokumentów i kluczyków, w stanie w jakim go wynajmował (w szczególności umyty, posprzątany wewnątrz i zatankowany) oraz w dniu określonym w umowie.
Wynajem i zwrot samochodu odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 – 16, z wyjątkiem terminów wcześniej ustalonych. W przypadku zwrotu auta poza ww godzinami pobierana będzie dodatkowa opłata w wysokości 40 zł.
Przedłużenie okresu wynajmu jest możliwe tylko w formie pisemnej.

 

3. WARUNKI UŻYWANIA SAMOCHODU
Wynajęty pojazd nie może być używany:
– przez osobę inną, niż Najemca, o ile osoba ta nie została wcześniej zaakceptowana przez Wynajmującego. Osoba ta, jak również Najemca, powinna posiadać ważne prawo jazdy przynajmniej od roku i mieć ukończone 21 rok życia,
– jeśli Najemca lub inny kierowca pozostaje pod wpływem alkoholu, leków halucynogennych, narkotyków lub innych substancji osłabiających świadomość i zdolność do koncentracji,
– wbrew przepisom celnym, drogowym i innym,
– poza granicami RP bez pisemnej zgody Wynajmującego,
– w wyścigach, rajdach lub zawodach,
– do przewozu rzeczy lub osób w formie podnajmu,
– do holowania przyczep lub innych pojazdów.
W przypadku złamania powyższych warunków, a także w przypadku ucieczki z miejsca wypadku, odpowiedzialność Najemcy jest nieograniczona!!!
W razie zaistnienia szkody Najemca musi natychmiast powiadomić Wynajmującego i policję.
Najemca zostanie obciążony karą umowną w wysokości 500,00 zł w przypadku złamania zakazu palenia papierosów itp., spożywania posiłków i napojów oraz przewożenia zwierząt bez specjalnego transportera. W przypadku uszkodzeń pojazdu, spowodowanych powyższym, Najemca pokryje straty w 100%.

 

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO
Wynajmujący jest odpowiedzialny jedynie za straty i szkody poniesione przez Najemcę lub osoby trzecie w związku z wynajmowanym autem lub jego użytkowaniem, gdy straty lub szkody zostały spowodowane umyślnie lub przez rażące zaniedbania ze strony Wynajmującego. We wszystkich innych przypadkach Wynajmujący nie odpowiada a Najemca nie będzie czynił Wynajmującego odpowiedzialnym za takie roszczenia.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.